quality control - what is quality assurance - safe inspection - quality assurance examples - testing services - helmet testing - chemical testing - quality control system - health and safety audit - software testing services - consumer testing - consumer product testing - qa services - quality control services - quality control service - chemical testing laboratory - application testing services - chemical analysis lab - what is chemical testing - food safety inspection services - consumer product testing company - chemical analysis test - chemical analysis laboratories - software quality assurance services - internal audit consulting services - cpt lab test - chemical analysis examples - industrial safety audit - software quality assurance testing services - research and development agency - chemical testing services - quality assurance service providers - safety inspection services - audit and consulting services - auditing and consulting services - chemical testing and analysis - consumer product testing services - helmet testing service - audit assurance and consulting services - sports equipment testing - product testing - bicycle safety testing - scooter safety testing - ebike safety testing - electric bike safety testing - bike safety testing - electric bicycle safety testing - electric bicycle testing - helmet safety standards testing - helmet safety certification testing - jewelry testing - jewelry lead testing - toy safety certification testing - toy safety testing - toy products testing - mercury testing - cadmium esting - helmet test - ece helmet certification - bike testing - independent lab testing - product testing labs - astm helmets - independent testing laboratories - motorcycle helmet test - bicycle helmet test - independent testing laboratory - bike helmet test - bicycle helmet testing - laboratory product testing - consumer testing labs - independent testing technologies - motorcycle helmet testing standards - bpa testing lab - consumer product safety testing - consumer testing lab - cpsc testing labs - fatigue testing lab - helmet impact testing - helmet testing machine - bicycle frame stress analysis - bicycle frame failure - bicycle frame testing - bicycle frame testing standards - bicycle helmet testing standards - bicycle safety standards - bicycle safety test - bicycle testing lab - bike frame stiffness test - bike frame stress analysis - bike frame testing - bike helmet test results - chemical testing lab los angeles - consumer product testing co - consumer product testing laboratories - cpsc certified labs - dot motorcycle helmet testing - fast track bike test - helmet safety test - impact test customer service - independent testing facility - independent testing laboratories inc - industrial testing lab - industrial testing laboratories - lab testing chemicals - lab test products - laboratory consultation services inc

CSPC

Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng thực thi luật của Hoa Kỳ về các sản phẩm tiêu dùng.

quality control - what is quality assurance - safe inspection - quality assurance examples - testing services - helmet testing - chemical testing - quality control system - health and safety audit - software testing services - consumer testing - consumer product testing - qa services - quality control services - quality control service - chemical testing laboratory - application testing services - chemical analysis lab - what is chemical testing - food safety inspection services - consumer product testing company - chemical analysis test - chemical analysis laboratories - software quality assurance services - internal audit consulting services - cpt lab test - chemical analysis examples - industrial safety audit - software quality assurance testing services - research and development agency - chemical testing services - quality assurance service providers - safety inspection services - audit and consulting services - auditing and consulting services - chemical testing and analysis - consumer product testing services - helmet testing service - audit assurance and consulting services - sports equipment testing - product testing - bicycle safety testing - scooter safety testing - ebike safety testing - electric bike safety testing - bike safety testing - electric bicycle safety testing - electric bicycle testing - helmet safety standards testing - helmet safety certification testing - jewelry testing - jewelry lead testing - toy safety certification testing - toy safety testing - toy products testing - mercury testing - cadmium esting - helmet test - ece helmet certification - bike testing - independent lab testing - product testing labs - astm helmets - independent testing laboratories - motorcycle helmet test - bicycle helmet test - independent testing laboratory - bike helmet test - bicycle helmet testing - laboratory product testing - consumer testing labs - independent testing technologies - motorcycle helmet testing standards - bpa testing lab - consumer product safety testing - consumer testing lab - cpsc testing labs - fatigue testing lab - helmet impact testing - helmet testing machine - bicycle frame stress analysis - bicycle frame failure - bicycle frame testing - bicycle frame testing standards - bicycle helmet testing standards - bicycle safety standards - bicycle safety test - bicycle testing lab - bike frame stiffness test - bike frame stress analysis - bike frame testing - bike helmet test results - chemical testing lab los angeles - consumer product testing co - consumer product testing laboratories - cpsc certified labs - dot motorcycle helmet testing - fast track bike test - helmet safety test - impact test customer service - independent testing facility - independent testing laboratories inc - industrial testing lab - industrial testing laboratories - lab testing chemicals - lab test products - laboratory consultation services inc

CPSIA

Đạo luật Cải thiện An toàn Sản phẩm Tiêu dùng năm 2008, yêu cầu Bên Thứ Ba kiểm tra độc lập đối với tất cả các sản phẩm tập trung cho trẻ em.

ASTM_logo.svg

ASTM

Ban đầu là Hiệp hội Vật liệu Thử nghiệm Hoa Kỳ, ASTM International là tổ chức đi đầu trong việc phát triển các tiêu chuẩn tự nguyện. Nhiều ngành thành lập các ủy ban theo ASTM, sau này phát triển các tiêu chuẩn mà sau này được áp dụng thành luật.

png-clipart-công ty-iso-9000-quốc tế-tổ chức-cho-tiêu chuẩn hóa-sản phẩm-sgs-logo-iso-9001-công ty-văn bản

ISO

Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế là một tổ chức thành viên độc lập, phi chính phủ gồm các quốc gia thành viên phát triển và công bố các tiêu chuẩn an toàn quốc tế cho nhiều ngành công nghiệp ..

fedc03a794926dd50de94e0159a6c45c

EN

Tiêu chuẩn Châu Âu (ENs) dựa trên các quốc gia thành viên phát triển các tiêu chuẩn thông qua các tổ chức và ngành công nghiệp của họ. Được quản lý và xuất bản dưới sự quản lý của CEN – Ủy ban Tiêu chuẩn hóa Châu Âu, EN đã phát triển một số tiêu chuẩn hàng đầu thế giới trong nhiều ngành công nghiệp.

quality control - what is quality assurance - safe inspection - quality assurance examples - testing services - helmet testing - chemical testing - quality control system - health and safety audit - software testing services - consumer testing - consumer product testing - qa services - quality control services - quality control service - chemical testing laboratory - application testing services - chemical analysis lab - what is chemical testing - food safety inspection services - consumer product testing company - chemical analysis test - chemical analysis laboratories - software quality assurance services - internal audit consulting services - cpt lab test - chemical analysis examples - industrial safety audit - software quality assurance testing services - research and development agency - chemical testing services - quality assurance service providers - safety inspection services - audit and consulting services - auditing and consulting services - chemical testing and analysis - consumer product testing services - helmet testing service - audit assurance and consulting services - sports equipment testing - product testing - bicycle safety testing - scooter safety testing - ebike safety testing - electric bike safety testing - bike safety testing - electric bicycle safety testing - electric bicycle testing - helmet safety standards testing - helmet safety certification testing - jewelry testing - jewelry lead testing - toy safety certification testing - toy safety testing - toy products testing - mercury testing - cadmium esting - helmet test - ece helmet certification - bike testing - independent lab testing - product testing labs - astm helmets - independent testing laboratories - motorcycle helmet test - bicycle helmet test - independent testing laboratory - bike helmet test - bicycle helmet testing - laboratory product testing - consumer testing labs - independent testing technologies - motorcycle helmet testing standards - bpa testing lab - consumer product safety testing - consumer testing lab - cpsc testing labs - fatigue testing lab - helmet impact testing - helmet testing machine - bicycle frame stress analysis - bicycle frame failure - bicycle frame testing - bicycle frame testing standards - bicycle helmet testing standards - bicycle safety standards - bicycle safety test - bicycle testing lab - bike frame stiffness test - bike frame stress analysis - bike frame testing - bike helmet test results - chemical testing lab los angeles - consumer product testing co - consumer product testing laboratories - cpsc certified labs - dot motorcycle helmet testing - fast track bike test - helmet safety test - impact test customer service - independent testing facility - independent testing laboratories inc - industrial testing lab - industrial testing laboratories - lab testing chemicals - lab test products - laboratory consultation services inc

AS / NZS

Tiêu chuẩn Úc & New Zealand là những nhà xuất bản tiêu chuẩn hàng đầu cho các sản phẩm hướng đến các thị trường cụ thể đó và giống như các khu vực khác, đã phát triển một số tiêu chuẩn dẫn đầu trong một số ngành nhất định.

tải xuống (1)

ABNT

Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc gia Brazil hay ‘Associacao Brasileira de Normas Tecnicas’ là cơ quan quy chuẩn chịu trách nhiệm phát triển công nghệ ở Brazil.