CSPC

Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng thực thi luật của Hoa Kỳ về các sản phẩm tiêu dùng.

CPSIA

Đạo luật Cải thiện An toàn Sản phẩm Tiêu dùng năm 2008, yêu cầu Bên Thứ Ba kiểm tra độc lập đối với tất cả các sản phẩm tập trung cho trẻ em.

ASTM

Ban đầu là Hiệp hội Vật liệu Thử nghiệm Hoa Kỳ, ASTM International là tổ chức đi đầu trong việc phát triển các tiêu chuẩn tự nguyện. Nhiều ngành thành lập các ủy ban theo ASTM, sau này phát triển các tiêu chuẩn mà sau này được áp dụng thành luật.

ISO

Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế là một tổ chức thành viên độc lập, phi chính phủ gồm các quốc gia thành viên phát triển và công bố các tiêu chuẩn an toàn quốc tế cho nhiều ngành công nghiệp ..

EN

Tiêu chuẩn Châu Âu (ENs) dựa trên các quốc gia thành viên phát triển các tiêu chuẩn thông qua các tổ chức và ngành công nghiệp của họ. Được quản lý và xuất bản dưới sự quản lý của CEN – Ủy ban Tiêu chuẩn hóa Châu Âu, EN đã phát triển một số tiêu chuẩn hàng đầu thế giới trong nhiều ngành công nghiệp.

AS / NZS

Tiêu chuẩn Úc & New Zealand là những nhà xuất bản tiêu chuẩn hàng đầu cho các sản phẩm hướng đến các thị trường cụ thể đó và giống như các khu vực khác, đã phát triển một số tiêu chuẩn dẫn đầu trong một số ngành nhất định.

ABNT

Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc gia Brazil hay ‘Associacao Brasileira de Normas Tecnicas’ là cơ quan quy chuẩn chịu trách nhiệm phát triển công nghệ ở Brazil.