Thử nghiệm xe tay ga điện

Để giảm thiểu số người bị thương ở xe tay ga chạy bằng điện, CPSC đã có sáng kiến, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho việc phát triển các tiêu chuẩn an toàn mới cho xe tay ga chạy bằng điện và khí. Để tuân thủ các tiêu chuẩn của CPSC, ACT Lab cung cấp thử nghiệm xe tay ga rộng rãi trên xe tay ga có trợ lực để giảm tình trạng hỏng phanh, bánh xe lắc lư, mất thanh tay lái và các lỗi sản phẩm khác. Xe tay ga có động cơ là một phương tiện giao thông tương đối phổ biến, điều quan trọng là mọi bộ phận phải tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định của ngành.

Dịch vụ kiểm tra

  • Tiêu chuẩn ASTM F 2264 Xe tay ga không trợ lực
  • Tiêu chuẩn ASTM F 2641 Xe tay ga / Xe đạp bỏ túi
  • Tiêu chuẩn ASTM F 2642 Hướng dẫn an toàn và Thông số kỹ thuật ghi nhãn cho Xe tay ga chạy bằng năng lượng giải trí và Xe đạp bỏ túi
  • EN 14619 Roller Sports / Kick Scooters
  • EN 62115 Chỉ Điện (Xe tay ga)

Thử nghiệm của chúng tôi đang thực hiện