TIÊU ĐỀ: Biên tập viên / Người viết kỹ thuật

BÁO CÁO ĐẾN: Người quản lý kiểm soát tài liệu

GIÁM SÁT: N / A

BẢN TÓM TẮT:

Trách nhiệm chính của Biên tập viên / Người viết kỹ thuật sẽ là các nhiệm vụ liên quan đến việc sản xuất tài liệu và xem xét cho các phòng ban khác nhau trong ACT Lab. Các trách nhiệm cũng sẽ bao gồm hỗ trợ các nhiệm vụ quản lý vòng đời tài liệu. Kỹ năng biên tập / viết kỹ thuật mạnh mẽ là điều bắt buộc, cùng với khả năng cộng tác tuyệt vời và con mắt nhìn chi tiết. ACT quan tâm đến các ứng viên có nền tảng về kỹ thuật biên tập / viết và / hoặc kỹ thuật nhưng mở cửa cho các ứng viên có trình độ nền tảng với các kỹ năng có thể chuyển giao, chẳng hạn như phát triển chương trình giảng dạy hoặc các lĩnh vực xuất bản chuyên nghiệp.

TRÁCH NHIỆM:

· Sản xuất các tài liệu thủ tục và kỹ thuật, chẳng hạn như Mẫu kiểm tra, Mẫu báo cáo và Quy trình hoạt động, theo phân công.

· Xem xét các Quy trình Kiểm tra để đảm bảo rằng các quy trình này bao gồm tất cả các yêu cầu được đưa ra trong các tiêu chuẩn tuân thủ liên quan (ví dụ: ISO, ASTM, EN, v.v.) và các quy trình được nắm bắt một cách kỹ lưỡng, rõ ràng và chính xác.

· Tham khảo ý kiến của các Chuyên gia vấn đề đối tượng (SME) và các nhà quản lý để soạn thảo và xem xét các tài liệu và thủ tục này một cách chính xác và hiệu quả.

· Chứng minh và chỉnh sửa tài liệu do người khác cung cấp để rõ ràng, ngữ pháp, nội dung, v.v.

· Kiểm tra xem các tài liệu có tuân theo các nguyên tắc về kiểu tài liệu của ACT hay không và cập nhật các tài liệu không tuân theo.

· Hỗ trợ quản lý vòng đời tài liệu khi cần bằng cách sử dụng các hệ thống tổ chức và phân loại của ACT. Điều này bao gồm phân loại tài liệu, lưu trữ, bảo trì, di chuyển, cập nhật và lưu trữ.

· Hỗ trợ kiểm tra tài liệu để đảm bảo tất cả đều tuân theo các quy trình kiểm soát tài liệu ACT.

· Thực hiện các nhiệm vụ hành chính và các nhiệm vụ khác khi cần thiết.

CÁC KỸ NĂNG VÀ CẠNH TRANH CẦN THIẾT:

· Yêu cầu bằng Cử nhân (ưu tiên lĩnh vực biên tập / viết kỹ thuật và / hoặc kỹ thuật)

· Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp, có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực biên tập / viết kỹ thuật, kỹ thuật hoặc lĩnh vực liên quan

· Kỹ năng viết và chỉnh sửa kỹ thuật mạnh mẽ với con mắt nhất quán và chính xác

· Có khả năng đọc và giải thích thông tin kỹ thuật trong các tiêu chuẩn tuân thủ an toàn ISO, ASTM, EN, v.v.

· Có kinh nghiệm với các quy trình vòng đời của tài liệu, từ trước khi phát hành cho đến bảo trì liên tục

· Yêu cầu thành thạo Microsoft Word, ưu tiên sử dụng thành thạo phần mềm Microsoft 365 khác (chẳng hạn như Excel và SharePoint)

· Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm xuất sắc cũng như khả năng làm việc độc lập

· Có khả năng sắp xếp thứ tự ưu tiên hiệu quả các nhiệm vụ, quản lý nhiều nhiệm vụ và đáp ứng thời hạn

· Có kiến thức và / hoặc kinh nghiệm trong ngành xe đạp, đồ thể thao ngoài trời và / hoặc ngành tuân thủ an toàn

· Thông thạo tiếng Trung, tiếng Việt và / hoặc tiếng Séc, một điểm cộng

KHÁC:

Vui lòng gửi 1 mẫu viết kỹ thuật kèm theo đơn đăng ký.